Aktywna tablica

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TIK

Klasa : VI

Temat: We are meeting at 6 o’clock. Utrwalenie słownictwa związanego  z   pomieszczeniami/meblami w domu.  Zapoznanie z nowym dialogiem.

Cele ogólne lekcji:

 • ·Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • ·Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia
 • ·Utrwalenie słownictwa związanego z pomieszczeniami/meblami w domu.
 • · Rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, czytania

Cele lekcji:

Uczeń po zajęciach potrafi:

 • ·wyszukać określonych informacje w tekście
 • · rozumie ogólny sens tekstu
 • · poprawnie czyta dialog
 • · nazywa pomieszczenia/przedmioty  w domu,

 

Metody i techniki pracy: praca w  grupach, indywidualna; metody: Drama, komunikacyjna, audiolingwalna oraz metody aktywizujące,wykorzystujące ćwiczenia z aplikacji internetowej ; wykorzystanie założeń neurodydaktyki  poprzez wprowadzenie ruchu podczas zajęć.

Środki dydaktyczne: Podręcznik English Class dla klasy 6, telewizor interaktywny, platforma www.myenglishlab.pl , learningapps, You Tube,  karty ze słownictwem do utrwalenia słownictwa na początku zajęć, mazaki, telewizor interaktywny z oprogramowaniem, zeszyty przedmiotowe.

Tok lekcji:

 • Przywitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej.
 • Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i  celami.
 • Przypomnienie słownictwa związanego z pomieszczeniami w domu (parts of the house)

Nauczyciel odtwarza na tablicy interaktywnej film dostępny pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=LhdzdQjlI64 , uczniowie odgadują nazwy pomieszczeń w domu.

 • Uczniowie podzieleni zostają na grupy. Nauczyciel przygotował fiszki z napisami/ obrazkami przedmiotów/pomieszczeń w domu. Zadaniem uczniów jest wylosować obrazek i zaprezentować go w taki sposób, aby klasa odgadła przedstawiany przed kolegę/koleżankę przedmiot/pomieszczenie.
 • Praca z laptopem. Uczniowie wykonują zadanie na platformie learning apps. https://learningapps.org/5026120
 • Uczniowie zapoznają się z filmem „We are meeting at 6 o’clock”. Czytają tekst z podziałem na role.
 • Uczniowie odpowiadają na pytania znajdujące się pod dialogiem ex. Ex.2 p.96.
 • Uczniowie wykonują ex.4 p.96 tzn. głosują dlaczego Emma powiedziała „no way”. Następnie sprawdzają swoje odpowiedzi oglądając film.
 • Homework (praca domowa) na platformie myenglishlab Unit 7 „czytanie ze zrozumieniem”.

 

Monika Pomierska

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Scenariusz lekcji przeprowadzonej  w klasie  VI z zastosowaniem TIK.

 

 

 

 

Przedmiot: Matematyka

Klasa: VI

Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

 

Cel główny:

 • utrwalenie dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych w pamięci oraz sposobem pisemnym,
 • stosowanie działań na ułamkach w sytuacjach praktycznych.

 

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych,
 • aktywizacja uczniów - rozwijanie analitycznego podejścia do problemu,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • Metoda:
 • pogadanka poszukująca,
 • dyskusja,
 • metoda ćwiczeniowa,
 • burza mózgów.

Formy pracy:

praca w grupach,

praca indywidualna,

praca w parach.

Pomoce dydaktyczne:

 • tablica multimedialna,
 • podręcznik i ćwiczenia ,,Matematyka wokół nas'',
 • materiały  z matematycznych portali  edukacyjnych.
 • komputery.

 

Przebieg lekcji:

Czynności organizacyjne

 • sprawdzenie listy obecności,
 • sformułowanie tematu lekcji – zapisanie na tablicy,
 • ustalenie z  uczniami głównego celu lekcji.

 

Cześć główna lekcji:

 

1. Przypomnienie wiadomości  o sposobie  dodawania i odejmowania ułamków

dziesiętnych.

 

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-dziesietnych/DpWPbzS3B

 

 

 

 

 

Zadanie 1

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonują ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem zadań z matematycznego portalu  edukacyjnego.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy pięcioosobowe, które rozwiązywać będą zadania.

 

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-dziesietnych-puzzle/

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-ulamkow-dziesietnych-zadania-trudne/

Sprawdzanie przez nauczyciela poprawności wykonywania zadań.

 

Zadanie 2

Dzieci dobierają się w pary i wykonują zadanie na komputerze.

Zabawa w parach.

Wpisz wynik działania w ramkę.

https://learningapps.org/10737083

 

Sprawdzanie przez nauczyciela  wyników  i pracy uczniów.

 

Zadanie 3

Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup.

Uczniowie w grupach przygotowują zadania dla pozostałych grup.

Rozwiązywanie zadań w grupach.

Lider grupy prezentuje rozwiązanie na tablicy.

 

Zadanie 4

Praca samodzielna.

Wykonaj zadanie  6 str 139 – podręcznik.

 

Podsumowanie lekcji

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

Na dzisiejszej lekcji nauczyłem – nauczyłam się?

Na dzisiejszej lekcji utrwaliłem – utrwaliłam ?

Na dzisiejszej lekcji ćwiczyłem – ćwiczyłam ?

 

Etap  końcowy lekcji

Zadanie pracy domowej.

 

Lekcje przeprowadziła  Ewa Sulińska.

Scenariusz lekcji matematyki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scenariusz lekcji biologii w klasie VI a z wykorzystaniem TIK.

 

Temat: Płazińce – zwierzęta, które mają płaskie ciało.

 

Hasło programowe

 

Różnorodność i jedność świata zwierząt – płazińce.

 

Cele szczegółowe. Uczeń:

 • przedstawia środowiska i warunki życia płazińców,
 • wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmów do płazińców,
 • wykazuje przystosowania tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojonego do pasożytniczego trybu życia,
 • określa sposoby zarażenia się tasiemcem uzbrojonym i nieuzbrojonym oraz zasady profilaktyki,
 • przedstawia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka,
 • jest przekonany o konieczności stosowania zasad profilaktyki przeciw zarażeniom płazińcami pasożytniczymi.

 

Metody pracy:

 • analiza materiałów źródłowych – podręcznika, filmu,
 • dyskusja kierowana,
 • metoda eksponująca – obserwacja, burza mózgów.

 

Formy pracy:

 • zespołowa,
 • indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik elektroniczny (Nowa Era),
 • plansze edukacyjne – płazińce,
 • film o płazińcach,
 • podręcznik, zeszyt ćwiczeń,
 • Biologia. Atlas. Klasy V-VI, s. 40- 41 (WSiP),
 • Biologia. Plansze interaktywne (WSiP)

 

Przebieg lekcji.

 

Faza wprowadzająca

 1. Sprawdzenie pracy domowej.
 2. Przypomnienie środowisk i trybu życia zwierząt. Uczniowie odpowiadają na pytania:

W jakich środowiskach żyją zwierzęta? Jaki tryb życia mogą prowadzić? Na czym polega pasożytniczy tryb życia?

 1. Nauczyciel określa cele lekcji.
 2. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy.

 

Faza realizacyjna

 1. Na podstawie planszy interaktywnej oraz atlasu uczniowie wskazują 3 grupy płazińców: wirki (wolno żyjące), tasiemce i przywry (pasożyty).
 2. Uczniowie zapoznają się z informacjami zawartymi w podręczniku:
  pierwsza grupa – Gdzie żyją płazińce oraz budowa płazińców,

druga grupa – Przystosowania tasiemców do pasożytniczego trybu życia,

trzecia grupa – Jak przebiega rozwój tasiemców,

czwarta grupa – Tasiemczyca- profilaktyka.

 1. Na podstawie krótkiego filmu (e-podręcznik) oraz podpowiedzi kolegów z grupy pierwszej, uczniowie uzupełniają zadanie 2 a i b w zeszycie ćwiczeń.
 2. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie 2c uczniowie oglądają animację – Przystosowania tasiemca do pasożytnictwa. Podpowiadają uczniowie z grupy drugiej.
 3. Nauczyciel wprowadza pojęcia: żywiciel pośredni, żywiciel ostateczny. Po obejrzeniu filmu: Cykl rozwojowy tasiemca nieuzbrojonego oraz analizie planszy edukacyjnej: Jak przebiega rozwój tasiemca, uczniowie wykonują zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń. Ekspertami są koledzy z grupy trzeciej.
 4. Na podstawie informacji z podręcznika (oraz tekstów źródłowych) uczniowie z grupy czwartej podają sposoby zarażenia się tasiemcem uzbrojonym i nieuzbrojonym, a następnie formułują zasady profilaktyki. Uzasadniają, dlaczego należy zapobiegać zarażeniu się tasiemcami. Wszyscy uczniowie zapisują w zeszytach: Aby uniknąć zarażenia tasiemcem należy:
 5. Uczniowie oglądają film „Jak rozpoznać czy masz tasiemca” (https://www.youtube.com/watch?v=MslXhwoeOVk) a następnie wykonują zadanie 6
  w zeszycie ćwiczeń.

 

Faza podsumowująca

Na zakończenie lekcji uczniowie zadają sobie nawzajem pytania dotyczące tematu lekcji. Zapytany Uczeń udziela odpowiedzi, a następnie zadaje pytanie kolejnemu z uczniów, itd. Nauczyciel koryguje ewentualne nieścisłości, odwołując się do wiedzy innych uczniów. Nauczyciel wyróżnia ocenami uczniów szczególnie aktywnych podczas lekcji.

 

Praca domowa

 • Dla wszystkich uczniów:
 1. Wykonaj zadania 1 i 5 w zeszycie ćwiczeń
 • Dla uczniów zainteresowanych (do wyboru):
 1. Zaprojektuj ulotkę dotyczącą profilaktyki zakażeń tasiemcami.
 2. Sprawdź w dostępnych źródłach wiedzy, u jakich organizmów występuje i jak wygląda tasiemiec bruzdogłowiec szeroki oraz w jaki sposób może się nim zarazić człowiek. Przygotuj na ten temat krótką wypowiedź na kolejna lekcję.

 

 

 

Lekcję przeprowadziła Marzena Brudnicka.

Scenariusz lekcji biologii w klasie VI a z wykorzystaniem TIK

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Z UŻYCIEM TIK

 

Nauczyciel: Edyta Warzyńska

 

Czas trwania: 60 min


Cele ogólne:
- usprawnienie percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej;
- doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości wzrokowej;
- rozwijanie logicznego myślenia; wzbogacanie słownictwa ;
- usprawnienie techniki głośnego czytania;

Cele szczegółowe:
Możliwe do osiągnięcia:
Uczeń:
- potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem;
- doskonali spostrzegawczość, koncentrację, pamięć;
- układa z wyraz z poprzestawianych liter;
- wyszukuje różnice miedzy obrazkami;
- głośno czyta tekst i potrafi wyciągnąć z niego odpowiednie wnioski;

 

Metody pracy

- gry i zabawy dydaktyczne

- metoda dobrego startu

 

Formy pracy:

- indywidualna

 

Pomoce dydaktyczne:

- tablica multimedialna

- laptop

- karta pracy „Sałatka owocowa”

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa z uczniem w celu stworzenia przyjaznej atmosfery na zajęciach.


2. Rodzaj ćwiczenia – Gra „Mahjong”
Cel ćwiczenia – Usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej, pamięci wzrokowej i myślenia jednocześnie.
Przebieg ćwiczenia - Dziecko czyta zasady gry. Próbuje odnaleźć pasujące do siebie pary obrazków.
https://gameplanet.onet.pl/gry-online/mahjong/mahjong-master-2/frn9c6r


3. Rodzaj ćwiczenia - Zabawa – „Ukryte przedmioty”
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń ogląda obrazek, odnajduje i zakreśla ukryte przdmioty.

https://www.gry.pl/gra/zabawne-ukryte-przedmioty

4. Rodzaj ćwiczenia - Zabawa ,,Sałatka literowa” – budowanie wyrazów.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń buduje nazwy przedmiotów posługując się wyrazami, w których zostały
poprzestawiane litery.

5. Rodzaj ćwiczenia -„Wyszukiwanie różnic na obrazkach”.
Cel ćwiczenia – Usprawnianie percepcji wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń wyszukuje różnice między obrazkami.
https://www.grajteraz.pl/logiczne/find-500-differences

6.  Podsumowanie zajęć.

SCENARIUSZ-ZAJEC-REWALIDACYJNYCH-Z-UZYCIEM-TIK

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scenariusz lekcji matematyki w klasie V z wykorzystaniem TIK

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych.

Data: 14. 01. 2020r.

Cele lekcji. Uczeń:

-        mnoży ułamki zwykłe;

-        oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych;

-        czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe.

Metody i formy pracy: prezentacja, dyskusja, ćwiczeniowa, praca z tekstem matematycznym, praca indywidualna i zbiorowa.

Materiały dydaktyczne dla ucznia: podręcznik s. 107 – 110; zeszyt ćwiczeń, cz. 1 s. 81 – 84, karta: Mnożenie ułamków (do wklejenia do zeszytu).

Materiały dydaktyczne dla nauczyciela: plansza interaktywna: Ułamki zwykłe, filmy: https://matmag.pl/

 1. Sprawdzenie pracy domowej. Ocena.
 2. Plansza interaktywna: ułamki zwykłe oraz mnożenie ułamków. Omówienie. Uczniowie otrzymują kartkę do wklejenia, na której znajdują się informacje oraz przykłady dotyczące mnożenia ułamka przez liczbę naturalną, mnożenia liczby mieszanej przez liczbę naturalną oraz mnożenia ułamków i liczb mieszanych.
 3. Mnożenie ułamków przez liczby naturalne – Film 1.
 4. Wykonanie zadania - zeszyt ćwiczeń. Zadanie wyświetlone jest na tablicy interaktywnej, na której uczniowie zapisują obliczenia.
 5. Mnożenie ułamków – Film 2.
 6. Wykonanie zadania – podręcznik.
 7. Ocena pracy uczniów (aktywność na lekcji).
 8. Samoocena pracy uczniów. Uczniowie kończą zdania:
  1. Dziś nauczyłem się …
  2. Zrozumiałem, że …
  3. Przypomniałem sobie, że …
  4. Zaskoczyło mnie, że ...
  5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń.

Lekcje przeprowadziła: Wiesława Kozłowska – nauczyciel matematyki.

Scenariusz lekcji matematyki w klasie V z wykorzystaniem TIK

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scenariusz zajęć  logopedycznych  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Temat zajęć logopedycznych: „Utrwalamy poprawną wymowę głoski sz”.

 

Cele zajęć:

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „sz” w sylabach, wyrazach,
 • zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci i percepcji słuchowej.

Metody pracy:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • gry i zabawy logopedyczne.

Formy pracy:

 • grupowa,

Pomoce dydaktyczne:

 • szpatułki lekarskie,
 • tablica multimedialna,
 • laptop,
 • lustra logopedyczne.

 

Przebieg zajęć

1. Ćwiczenia buzi i języka:

 • zabawy przed lustrem szpatułkami lekarskimi,
 • zabawy przed lustrem – wykonywanie ćwiczeń zgodnie z instrukcją  (https://www.mimowa.pl/gimnastykabuziijezyka/gry/cukiernia).

2. Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” (http://www.logofigle.pl/):

 • w  sylabach,
 • w  wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos)
 • memory (wyrazy z „sz”),
 • wykreślanka logopedyczna (wyrazy z „sz”),
 • rozsypanka wyrazowa (wyrazy z „sz”).

3. Ćwiczenia oddechowe (http://www.logofigle.pl/).

4. Podsumowanie zajęć.

Opracowała:   Aneta Kamińska

 

logopedia-scenariusz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Temat: Rozpuszczalność substancji.

Cele operacyjne lekcji:

Uczeń zna: pojęcie rozpuszczalność, różnice miedzy roztworem nasyconym a nienasyconym, sposoby prezentacji rozpuszczalności substancji w zależności od temperatury (tabela, wykres).

Uczeń  umie: czytać ze zrozumieniem, odczytać z wykresu rozpuszczalność substancji w określonej temperaturze, sporządzić wykres zależności rozpuszczalności substancji od temperatury, odczytać z wykresu rozpuszczalności temperaturę, w której otrzymano roztwór nasycony, obliczyć masę substancji, jaką należy dodać, aby otrzymać roztwór nasycony.

Cele wychowawcze:

Uczeń umie: pracować w grupie, samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe.

Metody: pogadanka, praca indywidualna i w grupie.

Środki dydaktyczne: tablica, laptop z podłączeniem do internetu, krzywe rozpuszczalności, karty pracy dla ucznia ( 1,2), podręcznik, link do filmu w portalu Scholaris: http://scholaris.pl/resources/run/id/50716

Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

Sprawy organizacyjne: sprawdzenie obecności i zadania domowego. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji: pojęcie roztworu, czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji, podział roztworów ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej.

Faza właściwa:

1.Podanie tematu lekcji i omówienie celów lekcji, czyli poznanie pojęcia rozpuszczalność substancji, do czego służy wykres rozpuszczalności substancji, jak odczytywać rozpuszczalność substancji w danej temperaturze i temperaturę, w której otrzymano roztwór nasycony.

2.Odwołanie się do doświadczenia uczniów: cukier i sól bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, ale nie każdą ich ilość można rozpuścić w szklance wody. Uczniowie pod opieką nauczyciela przeprowadzają w grupach doświadczenie i wypełniają sukcesywnie kartę pracy 1

Karta pracy 1

Podczas wykonywania doświadczenia możesz wykorzystać telefon komórkowy do utrwalenia obserwacji.

Polecenie:- Do 2 zlewek wlej po 100cm3 wody, zważ je i wpisz ich masę do tabeli.

-zmierz temperaturę wody w zlewkach i wpisz do tabeli

-do jednej zlewki wsyp małą łyżeczkę soli, do drugiej łyżeczkę cukru, mieszaj i wsypuj kolejne łyżeczki, aż przestaną się rozpuszczać. Wtedy zważ je ponownie i wpisz ich masę do tabeli.

-rozpocznij ogrzewanie zlewek do temp.40 C, dosypuj kolejne porcje soli i cukru, aż substancje przestaną się rozpuszczać. Zważ zlewki ponownie i wyniki zapisz.

Substancja rozpuszczana

Masa zlewek w temp. ……….

Masa zlewek w temp. 40 C

Zlewka 1 z wodą

 

---------------------------------------

Zlewka 2 z wodą

 

---------------------------------------

Zlewka 1 z wodą i solą

 

 

Zlewka 2 z wodą i cukrem

 

 

Spostrzeżenia

 

 

Wnioski:

 

 

Wnioski: Żadnej substancji nie można wprowadzić do roztworu w ilościach nieograniczonych w danej temperaturze, istnieją bowiem granice wyznaczone przez rozpuszczalność danej substancji.

3.Podczas formułowania wniosków pojawiło się pojęcie rozpuszczalności, dlatego uczniowie z pomocą nauczyciela definiują pojęcie rozpuszczalności. W tym momencie nauczyciel uruchamia film „Rozpuszczalność substancji w wodzie – roztwór nasycony” w portalu Scholaris. Oglądając film uczniowie mogą rozwiązać zadania interaktywne. Aby podsumować film, nauczyciel formułuje i wyjaśnia dwa pojęcia: roztwór nasycony i nienasycony.

4.Nawiazując do doświadczenia uczniów, nauczyciel wskazuje na to, że im wyższa temperatura roztworu, tym więcej substancji może się rozpuścić. Wyniki rozpuszczalności substancji można zaznaczyć na wykresie, który nosi nazwę krzywej rozpuszczalności. Następnie uczniowie oglądają film „Krzywe rozpuszczalności- wpływ temperatury na rozpuszczalność” w portalu Scholaris i rozwiązują zadania interaktywne, dzięki czemu usprawniają umiejętność posługiwania się krzywą rozpuszczalności i przekonują się, że każda substancja ma inną, charakterystyczną dla siebie rozpuszczalność zależną od temperatury.

5.Nastepnie nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej wykres krzywych rozpuszczalności ciał stałych (str.178 podręcznik). Uczniowie podzieleni na grupy wykonują kartę pracy 2 mającą na celu odczytanie z wykresu krzywej rozpuszczalności wartości rozpuszczalności soli: KNO3, Pb(NO3)2, NaNO3 w temperaturze 20 C i 60 C, oraz obliczenie, ile tych substancji należy dodać, aby roztwór był nasycony.

Karta pracy 2

-Odczytaj z wykresu rozpuszczalność następujących substancji: KNO3, Pb(NO3)2, NaNO3 w temperaturze 20 Stopni Celsjusza.

Rozpuszczalność KNO3 wynosi …………

Rozpuszczalność Pb(NO3)2 wynosi ………..

Rozpuszczalność NaNO3 wynosi …………

-Wskaż substancję najlepiej i najtrudniej rozpuszczalną w wodzie w danej temperaturze.

Substancją najlepiej rozpuszczalną w wodzie w temperaturze 20 C jest …………, zaś najtrudniej rozpuszczalną …………….. .

-Odczytaj rozpuszczalność powyższych substancji w temperaturze 60 C:

KNO3 ……………            Pb(NO3)2 …………….          NaNO3 ……………..

-Ile danej substancji należy dodać, aby po ogrzaniu roztwór był nadal nasycony?

KNO3 -……………………………(110g-35g = 75g – tyle należy dodać, aby po ogrzaniu roztwór był nasycony )

Pb(NO3)2 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NaNO3 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Faza podsumowująca:

Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zdania podsumowujące skierowane do uczniów i w zależności od czasu: każdy uczeń lub tylko chętni uczniowie wypowiadają się na forum klasy, odpowiadając na wszystkie lub tylko jedno pytanie.

Zdania podsumowujące:

-Dziś nauczyłem się ………..

-Zrozumiałem, że ………….

-Łatwe było dla mnie ………..

-Trudne było dla mnie ………..

Aleksandra Rudzińska

 

Konspekt lekcji chemii z wykorzystaniem technologii infor-komunikacyjnej.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TIK

Przedmiot: geografia

Klasa: VII

Nauczyciel: Irena Tłusty

Czas trwania: 45 minut

Temat lekcji: Morze Bałtyckie.

Hasło programowe:

Środowisko przyrodnicze Polski.

Zakres treści:

Charakterystyka fizycznogeograficzna Morza Bałtyckiego.

Cel główny:

Poznanie środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego, problemy degradacji wód Bałtyku.

Cele szczegółowe:

Uczeń zna:

- położenie Morza Bałtyckiego i jego parametry,

- państwa leżące nad Bałtykiem,

- typy wybrzeży Morza Bałtyckiego.

Uczeń wyjaśnia:

- zależności między zanieczyszczeniem rzek wpływających do Bałtyku a stanem czystości jego wód,

- przyczyny niewielkiego i zróżnicowanego zasolenia Bałtyku.

Uczeń potrafi:

- omówić położenie Morza Bałtyckiego,

- wskazać i nazwać główne zatoki, wyspy, cieśniny,  rzeki uchodzące do Bałtyku oraz państwa mające dostęp do Morza Bałtyckiego,

- omówić różnice w zasoleniu i podać ich przyczyny,

- omówić czystość wód,

- analizować dane i formułować wnioski na podstawie informacji z różnych źródeł.

Metody pracy: burza mózgów, prezentacja, mapa mentalna, praca z podręcznikiem, atlasem, tekstem źródłowym.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne:

 • · komputer z dostępem do internetu + tablica interaktywna,

•     atlas geograficzny,

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne.

2. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel przeprowadza z uczniami „burzę mózgów” w celu uzyskania jak największej ilości informacji nt. Morza Bałtyckiego, a następnie podsumowuje uzyskane informacje.
 2. Uczeń wskazuje Morze Bałtyckie na mapie fizycznej Europy.
 3. Prezentacja multimedialna (power point) – dzięki, której uczniowie dowiadują się:

W jaki sposób i kiedy powstało Morze Bałtyckie, do jakiego typu mórz należy, jaką ma wielkość, głębokość, kształt oraz o darach jakie Bałtyk daje - (zdjęcia  bursztynów).

 1. Praca w grupach.

Grupa

Zadania

Materiały

1

Na mapę konturową  Morza Bałtyckiego i jego okolic wpisz nazwy  państw  mające dostęp do Bałtyku, największe zatoki, wyspy,  półwyspy, cieśniny oraz rzeki uchodzące do M. Bałtyckiego.

Podręcznik, epodrecznik.pl, atlas, mapa konturowa Morza Bałtyckiego

2

Omów typy wybrzeży występujące nad Bałtykiem.

Podręcznik, epodrecznik.pl, atlas

3

Omów temperaturę wód Bałtyku i jego zlodzenie.

Podręcznik, epodrecznik.pl, atlas

4

Scharakteryzuj zasolenie wód i podaj przyczyny.

Podręcznik, epodrecznik.pl, atlas

5

Oceń czystość wód. Podaj źródła zanieczyszczeń.

Podręcznik, epodrecznik.pl, atlas

 

 1. Prezentacja opracowanych przez uczniów zagadnień, wyświetlenie przez nauczyciela mapy, na której w zbliżeniu widoczne jest  Morze Bałtyckie wraz z zatokami, cieśninami, wyspami oraz państwami, które mają bezpośredni dostęp do niego, plansz edukacyjnych: temperatura wód powierzchniowych, zasolenie wód powierzchniowych, typy wybrzeży.

Faza podsumowująca:

 1. Wykonanie mapy mentalnej- uczniowie wypisują najważniejsze informacje dotyczące Bałtyku.
 2. Uczniowie rozwiązują quiz o Morzu Bałtyckim.
 3. Uczniowie grają w grę o Morzu Bałtyckim.
 4. Ocena uczniów.

Zadanie domowe

Wykonuj zadanie 9.1  z https://epodreczniki.pl/a/morze-baltyckie---srodowisko-przyrodnicze-a-dzialalnosc-czlowieka/DoO3atXVK .

 

Geografia- konspekt lekcji z wykorzystaniem TIK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 3 I 4 LETNICH Z WYKORZYSTANIEM ,,TIK”

W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNA TABLICA”.

 

Nauczyciel: Marzena Juszczyk

Dnia: 07.10.2019 r.

Krąg tematyczny: Dary ogrodu.

Temat: Co to za warzywa?

Cele główne:

- kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej,

- rozwijanie mowy.

Cele szczegółowe:

- uczestniczy w zabawach ruchowych przy piosence,

- rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa,

- liczy warzywa,

- nazywa kolory warzyw,

- sadzi w doniczce warzywo.

Metody:

- oglądowa: różnego rodzaju warzywa, plastikowe doniczki, rękawiczki, worek z ziemią, plastikowa taca, woda, łopatka, konewka, historyjka obrazkowa ,,Wzrost warzyw”.

- słowna: wypowiedzi dzieci na temat wiersza J.Tuwima ,,Warzywa”, zagadek o warzywach, historyjki obrazkowej.

- czynna: oglądanie i wąchanie warzyw, przeliczanie, porównywanie warzyw.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w parach (zespołowa).

Przebieg zajęć:

1.Zabawa na powitanie  ,,Idziemy na działkę”. Dzieci maszerują po obwodzie koła za nauczycielem przy piosence ,,Mali ogrodnicy”.  Dzieci naśladują wyrywanie marchewki, cebuli, buraka, potem prostują się, wrzucając warzywa do skrzynki.

2. Rozwiązywanie zagadek o warzywach.

Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zagadki, nie wymieniając warzyw (warzywa są zakryte). Dzieci podają rozwiązania, nauczyciel odkrywa warzywa.

a) jest czerwony, kulisty, ma krótki ogonek, może być z niego zupa lub surówka (burak)

b) jest zielony, może być długi lub krótki, jemy go na surowo lub kiszonego (ogórek)

c) jest pomarańczowa, słodka, jemy jej korzeń, który rośnie w ziemi. Dodajemy ją do zup i surówek (marchew)

d) duża, zielona głowa, można z niej zrobić zupę, surówkę, można ją ukisić (kapusta).

3. Zabawa badawcza ,,Co to za warzywo?”. Nauczyciel przygotowuje różne warzywa w worku. Dzieci sprawdzają dotykiem co jest w środku i próbują odgadnąć ich nazwę. Dzieci układają na stole warzywa i wspólnie liczą ile ich jest, opisują kolor, wąchają.

4. Słuchanie wiersza J. Tuwima ,,Warzywa”.

Położyła kucharka na stole:

kartofle,

buraki,

marchewkę,

fasolę,

kapustę,

pietruszkę,

selery,

i groch.

Och!

Zaczęły się kłótnie,

kłócą się okrutnie:

kto z nich większy,

a kto mniejszy,

kto ładniejszy,

kto zgrabniejszy:

kartofle?

buraki?

marchewka?

fasola?

kapusta?

pietruszka?

selery?

czy groch?

Ach!

Nakrzyczały się, że aż strach!

Wzięła kucharka -

nożem ciach!

Pokroiła, posiekała:

kartofle,

buraki,

marchewkę,

fasolę,

kapustę,

pietruszkę,

selery

i groch -

i do garnka!

5. Rozmowa na temat wiersza.

Nauczyciel: Jakie warzywa położyła kucharka na stole?

Dzieci: kartofle, marchewkę, kapustę, pietruszkę, buraki, groch.

N: Jak zachowywały się warzywa?

D: kłóciły się!

N: Co zrobiła potem kucharka?

D: pokroiła warzywa i wrzuciła do garnka.

6. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania ,,Zające w ogrodzie”.

7. Historyjka obrazkowa ,,Wzrost warzyw?”(wykorzystanie tablicy multimedialnej).

8. ,,Sadzimy warzywa” – w przygotowane pojemniki dzieci sypią ziemię i kładą pietruszkę, cebulę. Wbijają przygotowany na wykałaczce napis: cebula, pietruszka. Podlewają wspólnie warzywa i umieszczają je w kąciku przyrody.

8. Porządkowanie miejsca pracy.

SCENARIUSZ TIK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Scenariusz zajęć w klasie II z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
z dnia 15 stycznia 2020r.

Temat zajęć: Rzeźba i tworzywa, z jakich może być wykonana. Wit Stwosz
- przedstawiciel najwybitniejszych rzeźbiarzy w Polsce.
Wykonanie rzeźby z masy solnej.

Cele:
Uczeń:
- poznaje rzeźbę jako przykład sztuki plastycznej,
- wie, co robi rzeźbiarz, jakich materiałów używa do swojej pracy,
- potrafi oglądać film ze zrozumieniem,
- dzieli wyrazy na głoski,
- uzupełnia zdania,
- czyta ze zrozumieniem,
- zgodnie pracuje w grupie,
- potrafi wykonać rzeźbę z masy solnej,
- wie, kto to jest Wit Stwosz i jak wygląda obraz wykonany przez artystę.

Metody i formy pracy:
* podające – pogadanka, opis, wyjaśnienie
* problemowe – burza mózgów,
* eksponujące – film, ekspozycja, pokaz
* aktywizujące – twórcze rozwiązanie problemu, dyskusja, praca w grupach

Środki  i pomoce dydaktyczne:
obrazy Wita Stwosza, portret rzeźbiarza, różne rodzaje materiałów: drewno, gips, metal, glina, wosk, kamień, lód; rozsypanki obrazkowe, rzeźby, masa solna, słownik języka polskiego, encyklopedia, karta pracy, podręcznik.

Techniki informacyjno – komunikacyjne:
tablica interaktywna, laptop, film „Czym jest rzeźba?” – https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg, informacje – https://www.google.com/search?q=wita+swosza..., https://pl.wiki/Rzeźbiarstwo i Wit Stwosz

Przebieg zajęć:
1. Co to jest rzeźba? – burza mózgów.
2. Praca z podręcznikiem – wysłuchanie tekstu s. 85, oglądanie ilustracji.

3. Oglądanie filmu „Czym jest rzeżba?” z użyciem tablicy interaktywnej – rozmowa z uczniami.
4. Praca z kartami pracy – wykreślanie  liter, pisanie zdań.
5. Oglądanie w internecie zdjęć ołtarza Wita Stwosza  –  opowiadanie o dziele przez nauczyciela, dyskusja z uczniami, wnioski.
6. Praca z kartami ćwiczeń s.84 – dzielenie wyrazów na głoski.
7. Praca w grupach na różnych poziomach – Wklejanie zdjęć rzeźb pod nazwami tworzywa, z którego powstały.
8. Ćwiczenia śródlekcyjne.
9.Wykonanie rzeźby z masy solnej – praca w grupach.
10. Ocena prac.
11. Podsumowanie zajęć, wnioski.

Zajęcia przeprowadziła Grażyna Kowalska
wychowawca klasy II

Scenariusz_z_uzyciem_tablicy_inter_kl_II

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scenariusz zajęć w klasie III (trzeciej) z wykorzystaniem tablicy interaktywnej z dnia 11 marca 2020 roku.

 

Blok tematyczny: Wiosna w sercach.

 

Temat dnia: Wiosenne przebudzenia.

Prowadząca: Marlena Rochowicz.

 

Cele:

Uczeń:

- wie, od czego zależy liczba zdań składowych w zdaniu złożonym,

- tworzy zdania złożone,

- wymienia parki narodowe na Podlasiu,

- zna podlaskie zwyczaje,

- planuje z kolegami i koleżankami pracę techniczną.

 

Metody i formy pracy:

podające – pogadanka, opis, wyjaśnienie

problemowe –  inscenizacja

eksponujące – film, ekspozycja, pokaz

aktywizujące – twórcze rozwiązywanie problemów, dyskusja, praca w grupach.

 

Środki i pomoce dydaktyczne: mapa Polski, zdjęcia zwierząt, plastelina, pędzel, albumy przyrodnicze, 2 piłki, tektura, farby plakatowe, papier kolorowy, naczynie na wodę.

 

Techniki informacyjno – komunikacyjne:

Tablica interaktywna, laptop, tablety, film „ Puszcza Białowieska jest wieczna” - https://www.youtube.com/watch?v=_OjWxin21gQ , informacje na temat zasad pisania nie z czasownikami - https://www.youtube.com/watch?v=rumDFmDfHEY , film „ Pierwsze oznaki wiosny” - https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg

 

 

Przebieg zajęć:

 1. Zabawa na powitanie „ Jakim jestem kolorem?”.
 2. Praca z podręcznikiem P3 s. 74 - 77 – czytanie tekstu z pamiętnika i zdań na temat wiosny, udzielanie odpowiedzi na pytanie: Jaką sytuacje opisuje chłopiec?
 3. Oglądanie filmu „ Pierwsze oznaki wiosny” z użyciem tablicy interaktywnej – rozmowa z uczniami na temat nadchodzącej pory roku czyli wiosny i jej zwiastunów, praca w grupach na różnych poziomach.
 4. Praca z kartami ćwiczeń KĆ3 s. 68 - 70, szukanie zdań złożonych, skreślanie błędnych wyrazów, układanie antonimów z przeczeniem nie.
 5. Prezentowanie informacji na temat „Nie z czasownikami – zasady pisowni. Ortografia”. Wykorzystanie prezentacji z użyciem laptopa i tablicy interaktywnej.
 6. Wyszukiwanie czasowników z przeczeniem nie z tekstu pamiętnika i przepisywanie ich do zeszytu przedmiotowego.
 7. Czytanie tekstu o Puszczy Białowieskiej P3 s. 77, Prezentowanie uczniom filmu pt. „Puszcza Białowieska jest wieczna” z użyciem tablicy interaktywnej, rozmowa na temat zwierząt w niej żyjących, opisywanie ustnie ich wyglądu i sposobu zachowywania się.
 8. Zabawa ruchowa - śródlekcyjna „ Piłka goni piłkę”.
 9. Szukanie w dostępnych albumach i Internecie informacji na temat podlaskich zwyczajach. Praca w kilkuosobowych grupach. Opowiadanie przez liderów zespołów zwyczaju, który najbardziej ich zaciekawił.

10.  Wykonanie makiety zielonej krainy – Puszczy Białowieskiej. Po skończonej pracy umieszczenie jej w kąciku plastycznym w klasopracowni.

 

Prowadziła – wychowawczyni klasy 3 p. Marlena Rochowicz

Projekt aktywna tablica - scenariusz zajęć klasa 3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII

Temat : Sejm i senat

I. Cele lekcji:

1. Kształcący:
Uczeń kształci umiejętność: 
• korzystania z różnych źródeł informacji;
• umiejętność skutecznego i sprawnego wyszukiwania informacji;
• twórczego rozwiązywania problemów;
• współdziałania w grupie;
• prawidłowego operowania pojęciami poznanymi podczas lekcji;

2. Poznawczy:
Uczeń:
• zna pojęcia: władza ustawodawcza, sejm, senat, Zgromadzenie Narodowe, immunitet, koalicja, opozycja, weto;
• zna zasady prawa wyborczego;
• potrafi omówić proces legislacyjny
• potrafi posługiwać się Konstytucją, odnaleźć odpowiednie rozdziały i artykuły Konstytucji,

• potrafi wymienić kompetencje sejmu i senatu;

 

3. Wychowawczy
• efektywne współdziałanie w grupie;
• zachowanie prawidłowych zasad dyskusji;

 

II. Metody:

 

- wykład;

- praca pod kierunkiem nauczyciela;

- praca z podręcznikiem oraz schematem legislacyjnym;

- praca w grupach

 

III. Środki dydaktyczne:

- podręcznik;

- schemat uchwalania ustawy;

- filmy edukacyjne

- karty pracy;

 

 

IV. Przebieg lekcji:


a) Czynności wstępne:

- sprawdzenie obecności;

- rekapitulacja wtórna – uczniowie omawiają zasadę trójpodziału władzy

- nauczyciel nawiązuje do nowego tematu lekcji

- zapisanie tematu lekcji

 

b) Część właściwa:

- nauczyciel omawia podział władzy ustawodawczej w Polsce, zasady funkcjonowanie sejmu i senatu, skład, czas trwania kadencji, wiek posłów i senatorów;

- uczniowie podzieleni na 6 grup czytają i wyjaśniają zasady wyboru do sejmu i senatu;

- uczniowie na podstawie podręcznika wymieniają kompetencje sejmu i senatu;

- nauczyciel przedstawia uczniom film edukacyjny i zadaje pytanie dotyczące zasady większościowej i proporcjonalnej;

- uczniowie zapisują notatkę;

- nauczyciel przedstawia uczniom film edukacyjny o powstawaniu ustawy i następnie na podstawie filmu oraz schematów uczniowie omawiają proces legislacyjny

 

c) Rekapitulacja pierwotna:

- uczniowie wykonują karty pracy;

- nauczyciel ocenia uczniów na lekcji

 

d)Praca domowa:

Przygotowanie notatki na temat partii politycznych reprezentowanych obecnie w parlamencie.

 

 

SEJM I SENAT -  KARTA PRACY

1. Władzę ustawodawczą w Polsce ma

a)

b)

2. Sejm liczy …………………..posłów

3. Senat liczy ………………….senatorów

4. Aby zostać posłem trzeba ukończyć …………….lat a senatorem………………..lat.

4. Wpisz do tabelki po 2 uprawnienia Sejmu i Senatu

SEJM

SENAT

 

 

 

 

 

 

5. Wyjaśnij pojęcia:

- immunitet –

-weto –

6. Prawda  / Fałsz

a) W Polsce wybory do Senatu mają charakter większościowy.

b) Osoby, które nie biorą udziału w głosowaniu, mogą być ukarane.

c) Wyborca, który płaci większe podatki, ma dwa głosy.

d) Głosowanie jest tajne.

Scenariusz lekcji WOS z wykorzystaniem TIK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konspekt lekcji informatyki

Kl. VI a Temat:

Tworzenie infografiki, graficzna prezentacja danych

Cele ogólne:

- łączenie tekstu z grafiką,

- formatowanie tekstu i grafiki

 

Cele operacyjne: Uczeń:

- redaguje i formatuje tekst zawierający elementy graficzne,

- wstawia do edytora tekstu obiekty WordArt, kliparty i zdjęcia zapisane w folderze,

- kopiuje ze stron internetowych obrazki i tekst oraz umieszcza je w dokumencie,

- zapisuje dokument we wskazanym miejscu na dysku komputera,

- korzysta z pola tekstowego podczas umieszczania tekstu i obrazów w edytorze tekstu,

- zwraca uwagę na staranność i dokładność pracy.

 

Metody pracy:

- pokaz multimedialny, pogadanka, instruktaż, ćwiczenia praktyczne przy komputerze

 

Formy pracy:

- praca indywidualna i grupowa

 

Środki dydaktyczne:

- zestawy komputerowe, oprogramowanie (Microsoft Office, przeglądarka internetowa Google Chrome), monitor interaktywny.

 

Przebieg lekcji:

1. Określenie celu lekcji, podanie tematu.

2. Nauczyciel przy użyciu monitora interaktywnego objaśnia wstawianie do dokumentu

- obiektów WordArt,

- obiektów Klipart,

- rysunku zapisanego w folderze.

3. Uczniowie uruchamiają program Word, wstawiają do dokumentu tekstowego napis wykonany w WordArcie. Za pomocą autokształtów wstawiają kształty (trójkąt). Poszczególne miejsca piramidy uzupełniają grafiką wcześniej skopiowaną ze stron internetowych.

4. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, udziela wskazówek. Wskazuje popełniane przez uczniów błędy i doradza, jak je usunąć.

5. Zapisują infografikę we wskazanym folderze.

6. Prezentują efekty swojej pracy na ekranach monitorów.

 

Podsumowanie

Ocena wykonania zadania przez uczniów. Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji.

 

Ewaluacja

Po zakończeniu zajęć zapraszam uczniów do wspólnej rozmowy o lekcji:

1. Jakie umiejętności ćwiczyliśmy na lekcji informatyki?

2. Wspólne omówienie trudności i błędów, które pojawiły się podczas wykonywania zadania.

3. Jak oceniacie pracę z programem Ms Word z użyciem monitora interaktywnego (czy były dla Was atrakcyjne, łatwe, trudne?).