Informacje dotyczące obiadów w roku szkolnym 2021/2022

Szkolna stołówka w Mochowie zaprasza na gorący dwudaniowy posiłek (zupa+ II danie). Wydawanie posiłków rozpoczyna się   06 września 2021 r. (zupa + II danie).

Chętnych do korzystania z posiłków przygotowywanych przez szkolną kuchnię zapraszamy po deklaracje, które można uzyskać w sekretariacie szkóły w Ligowie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Deklaracje dotyczące korzystania z posiłków na stołówce szkolnej należy złożyć najpóźniej do 03 września 2021 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W roku szkolnym 2021/2022 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

  • 06 września – pełny obiad, czyli zupy +  II danie

Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie pisemnej deklaracji
- jednorazowo na cały rok szkolny – dotyczy września (Załącznik Nr 1 do Regulaminu stołówki szkolnej). Rezygnacja z obiadów jest możliwa po złożeniu pisemnego oświadczenia na 14 dni przed tym faktem (Załącznik Nr 2 do Regulaminu stołówki szkolnej). 

 

TERMIN ZAPISÓW: 23.08.2021 r. – 03.09.2021 r.

 Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane do 03 września 2021 r., bez możliwości wyboru posiłków, a potem do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zapisów i tylko na pełen miesiąc (nie dotyczy września).

Z posiłków można korzystać tylko i wyłącznie w stołówce szkolnej, nie ma sprzedaży obiadów na wynos.

Deklarację oraz inne niezbędne wzory pism można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczeń uczęszcza.

Opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona. Wyjątek stanowi miesiąc: wrzesień, gdzie opłatę wnosi się w momencie złożenia deklaracji.

Nieuzasadnione nieuregulowanie opłaty za obiad w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób spożywających posiłki.

Wszelkie odliczenia za niewykorzystany obiad będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem stołówki szkolnej (dostępny na stronie internetowej każdej z trzech szkół podstawowych).

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia przez  kucharkę  i  intendenta  dekadowo.

 Z uwagi na dostępność oraz sezonowość niektórych produktów, np. owoce i warzywa, może nastąpić zmiana produktu. W związku z tym w nieprzewidzianych sytuacjach niezależnych od szkoły jadłospis może ulec niewielkiej zmianie. Jadłospis również dostępny jest na stronach internetowych szkół i tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej oraz u intendent.

 

Regulamin stołówki szkolnej bez zmian.