Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ligowo.szkola.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Różańska, e-mail: sekretariat.ligowo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 276 51 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- na parkingu szkolnym znajduje się oznakowane miejsce dla pojazdu, którym porusza się osoba niepełnosprawna (koperta),

- przed wejściem do hali sportowej oraz przed wejściem od strony "dworku" znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych ruchowo,

- każdy pracownik szkoły zobowiązany jest przywołać w razie potrzeby pracownika administracji lub przekazać wchodzącym do szkoły informację na temat rozkładu pomieszczeń w szkole,

- istnieje możliwość załatwienia sprawy w wyznaczonym miejscu na parterze budynku,

- budynek nie posiada wind, ale wyposażony jest w schodołaz w celu eliminacji barier architektonicznych,

- do szkoły może wejść osoba korzystająca z psa asystującego,

- w budynku znajdują się informacje wizualne informujące o kierunkach i drogach ewakuacji,

- przed budynkiem (obok wejścia na plac zabaw) wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki do ewakuacji,

- pracownicy szkoły znają procedury ewakuacyjne i są przeszkoleni w tym zakresie,

- w razie zaistniałej potrzeby szkoła zapewni możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,

- z naszą instytucją można kontaktować się telefonicznie ( 24 276 51 60) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat.ligowo@wp.pl).